» Teenused

Teenused

maksud kohustus audit

Audiitorteenused | Maksunõustamine | Raamatupidamisteenused | Muud teenused


Audiitorteenused

 • Pakume audiitorteenuseid, mis vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud audiitortegevuse standarditele (ISA) ning mida viivad läbi aastatepikkuse kogemusega spetsialistid.
 • Lisaks tavapärasele aastaaruande audiitorkontrollile saab meilt tellida ka aastaaruande ülevaatust, mida viiakse läbi mõnevõrra väiksemas mahus teostatavate toimingute abil ning on seeläbi kliendile aja- ja kulusõbralikum.
 • Meie vandeaudiitorid teostavad ka kokkuleppelisi protseduure või erikontrolle, mis keskenduvad vaid teatud kindlate valdkondade osas kindlustunde saavutamisele.
 • Teostame ostu-eelset ülevaatust (due diligence), mis hõlmab endas ettevõtte finants-, maksu- ja juriidilist analüüsi.
 • Koostame märgukirju juhtkonnale, mille eesmärk on teha kokkuvõte meie töövõtu käigus tehtud tähelepanekutest ning esitada omapoolsed ettepanekud kitsaskohtade likvideerimiseks.
 • Teostame aastaaruannete ning finantsaruannete tõlkeid inglise keelde.
 • Meil on valmisolek kuulata ja abistada oma kliente aastaringselt.

Kasulik teada:
Audiitorkontrolli teostatakse ettevõtetes ja organisatsioonides nii kohustuslikust korrast lähtuvalt kui ka vabatahtlikkuse alusel.

Audiitorkontroll on kohustuslik järgmist tüüpi organisatsioonidele:

 • aktsiaseltsid
 • riigiraamatupidamiskohustuslased
 • kohaliku omavalitsuse üksused
 • avalik-õiguslikud juriidilised isikud
 • riigieelarvest eraldist saavad erakonnad ja äriühingud, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses
 • sihtasutused, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses

Samuti on audiitorkontroll kohustuslik neile, kelle aruandeaasta näitajad ületavad allpool toodud tingimusi:

Audit on kohustuslik:
Aruandeaasta näitajatest
vähemalt 2 näitajat ületavad:
 • müügitulu: 4 miljonit eurot
 • bilansimaht: 2 miljon eurot
 • keskmine töötajate arv: 60 töötajat
Aruandeaasta näitajatest
vähemalt 1 näitaja ületab
 • müügitulu: 12 miljonit eurot
 • bilansimaht: 6 miljonit eurot
 • keskmine töötajate arv: 180 töötajat
Ülevaatus on kohustuslik:
Aruandeaasta näitajatest 
vähemalt 2 näitajat ületavad:
 • müügitulu või tulu: 1,6 miljon eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku: 0,8 miljonit eurot
 • keskmine töötajate arv: 24 töötajat
Aruandeaasta näitajatest 
vähemalt 1 näitaja ületab
 • müügitulu või tulu: 4,8 miljonit eurot
 • varad bilansipäeva seisuga kokku: 2,4 miljonit eurot
 • keskmine töötajate arv: 72 töötajat

Kohustusliku ülevaatuse võib alati soovi korral asendada auditiga.

 

Maksunõustamine

 • Meie maksunõustamise spetsialistid annavad nõu nii igapäevases äritegevuses toimuvate tehingute maksukäsitluste osas kui ka spetsiifilisemates teemades, nagu näiteks kontserniettevõtete vaheliste tehingute hinnastamine ja siirdehindade alase dokumentatsiooni komplekteerimine.
 • Viime läbi maksuauditeid, kus analüüsime maksude asjakohast ja täpset rakendamist ettevõttes, maksustatavate tehingutega seotud dokumentatsiooni piisavust ning anname nõu esinevate ebatäpsuste korrigeerimiseks.
 • Abistame maksukohustuslaseks arvelevõtmisel ning suhtlemisel maksuametiga.

Raamatupidamisteenused

 • Abistame raamatupidamise sisseseadmisel ning nõustame raamatupidamise igapäevase korraldamise asjus.
 • Pakume raamatupidamisalaseid teenuseid nii täismahus kui ka kokkuleppelistes mahtudes – näiteks ainult finantsraamatupidamist, töötajate palgaarvestust, maksude arvestamist ning deklaratsioonide täitmist ja esitamist, Intrastat aruande täitmist jne.
 • Oleme valmis meile edastatud korralduste alusel teostama pangaülekandeid. Edastama klientidele erinevaid finantsaruandeid soovitud sisus soovitud ajavahemike tagant ning täitma muid kokkuleppelisi toiminguid.
 • Koostame aastaaruandeid.

Raamatupidamisteenuse osutamisel kasutame alljärgnevaid raamatupidamise ja palgaarvestuse programme või omame nendega töötamise kogemust:

HansaWorld
StandardBooks
Merit Palk
Erply
Margn
Taavi Palk
Navision

Muud teenused

Oleme kliendi soovil valmis koostama ja edastama ettevõtte igapäevase äritegevuse ja personalitööga seotud blankette ja dokumendivorme.